Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Szanowni Państwo,

Zgodnie z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 roku rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Gabinet Pomocy Psychologicznej i Rozwoju Osobistego Anna Pawłowska. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Leszczyńska 10, 60-115 Poznań lub email: annapawlowska@vp.pl.
  2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie ustawy RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z zadań realizowanych przez Administratora.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia współpracy z Administratorem.
  4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy lub za pomocą poczty tradycyjnej (dane podane w punkcie 1).
  5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE L 119/1.
  6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  7. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem współpracy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości współpracy.